Historik

Operatörerna på den svenska marknaden har genom den nationella standardiseringsorganisationen ITS, och i samförstånd med Post & Telestyrelsen (PTS), förordat direktdirigering efter egen porteringskontroll (ACQ-All Call Query) som metod för dirigering av teletrafik i de nationella telenäten. Denna metod möjliggör ett effektivt utnyttjande av nationella nätresurser, men förutsätter en nationell referensdatabas för porterade telefonnummer för att fördelarna med direktdirigering skall uppnås i full utsträckning.
 

SNPAC User Group

Efter uppmaning från PTS startades på IT-företagens initiativ ett inledande arbete med att skapa ett projekt för att etablera en nationell lösning avseende hantering av referensdata under slutet av 1999. IT-företagens initiativ resulterade i att ett projekt med arbetsnamnet SNPAC User Group startades.

Under 2000 samverkade dåvarande Europolitan (Vodafone), Tele1 Europé (Song), Tele2, Telia (TeliaSonera) och Telenordia (Telenor) i de två arbetsgrupper som bildades inom projektet:

Affärsmodellgruppen utredde former för samverkan och etablering av en nationell referensdatabas där villkor för anslutning av operatörer och andra intressenter ingick i utredningen.
Upphandlingsgruppen inom SNPAC User Group sammanställde operativa och tekniska krav med utgångspunkt från svensk standard för nummerportabilitet1) och de marknadskrav som hade identifierats. De specifikationer som utformades  låg till grund för den upphandling av tjänster och tekniska lösningar som genomfördes under perioden juni - december 2000.
Genom ett löpande informationsutbyte med projektet lämnade PTS övergripande riktlinjer och förutsättningar för den framtida hanteringen referensdata i syfte att skapa ett neutralt och tillförlitligt stöd för nummerportabilitet. Som ett led i detta informationsutbyte lämnade PTS även övergripande förutsättningar och förslag till principer rörande ekonomiska villkor för verksamheten. Den samverkan som etablerades genom informationsutbytet med PTS utgjorde grunden för flera centrala beslut i SNPAC-projektet.


SNPAC AB

Som ett resultat från SNPAC-projektet bildades i december 2000 ett samägt bolag med namnet SNPAC AB, Swedish Number Portability Administrative Centre AB (reg.nr SE 556595-2925) varvid projektorganisationen SNPAC User Group avvecklades.

1) SS63 61 91, version 2