Organisation

SNPACs ägare

Som resultat av ett etableringsprojekt för SNPAC som genomfördes inom ramen för IT-Företagen bildades i december 2000 ett samägt bolag med namnet SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (reg.nr SE 556595-2925) varvid projektorganisationen SNPAC User Group avvecklades. Bolaget ägs av:

  • Tele2 Sverige AB
  • Telenor Sverige AB
  • TeliaSonera AB

Andra aktörer kan beredas delägarskap i SNPAC AB på affärsmässiga grunder.

En verksamhet baserad på outsourcing

För att skapa en tydlig riskavgränsning för verksamheten drivs den produktionsrelaterade verksamheten i företaget med externa resurser som upphandlas på affärsmässiga grunder.

I de ekonomiska förutsättningar som formulerats för SNPAC AB har fastställts att verksamheten skall drivas kostnadseffektivt med ett minimum av fasta resurser. Samtliga tjänster och tekniska lösningar för SNPAC-tjänsterna har upphandlats externt vilket innebär att SNPAC AB inte förvärvat någon teknisk infrastruktur. SNPAC AB har genom det avtal som tecknats dock tillförsäkrats äganderätten till den information som hanteras av den tekniska lösningen CRDB. Vidare har SNPAC tillförsäkrats nyttjanderätten till den utvecklade programvaran med tillhörande dokumentation.

Styrelse för SNPAC AB

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den verksamhet som etableras inom företaget. Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

 

 
Carl-Johan Rydén
  Tele2 Sverige AB
(Ordförande) 
   
Ivan Glindarv
 TeliaSonera AB

  
Albertus Scherpenhuijzen
 Telenor Sverige AB

 

 

Medarbetare i SNPAC AB

 


 
Bengt Jörgensen
Företagsledare
 

Ingela Rönnbäck

Verkssamhetsansvarig

Pia Olsson

Ekonomiansvarig

Mårten Ahlstrand

Teknisk specialist