Allmänna villkor 2020:8

SNPAC:s Tjänster för Portering av telefonabonnemang
och hantering av Referensdata

 
 Allmänna villkor 2020:8

1. Allmänt

Dessa allmänna avtalsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan SNPAC och Kund avseende Tjänst som SNPAC tillhandahåller Kund enligt vad som anges på beställningsblanketten med tillhörande bilagor.

2. Definitioner

I detta Avtal skall följande begrepp ha nedan angiven betydelse om inte annat särskilt anges.

"Anslutningsavgift" Den engångsavgift som Kund skall erlägga för anslutning till CRDB.
"Avtalet" Beställningsblanketten,  dessa allmänna villkor, tjänstebeskrivningen och prislistan.
"Behörighetsdata" Användarnamn, lösenord, kodnycklar eller annan information som är avsedd att identifiera Kund vid användande av Tjänst.
"CRDB" Den centrala referensdatabas som används som stöd för genomförandet av Portering.
"Direktanslutning" Anslutning till CRDB genom kommunika­tionsprogramvaran NPCom.
"Dirigering" Åtgärd som syftar till styrning eller vidarekoppling av telefonitjänst i telenät.
"Etablerad anslutning" Den tidpunkt då Kund kan kommunicera med CRDB
"Kund" Juridisk person, som köper Tjänst av SNPAC och som är namngiven på beställningsblanketten.
"Närstående Bolag" Juridisk person i vilken Kund direkt eller indirekt innehar mer än hälften av aktierna eller rösterna eller annars utövar ett bestämmande inflytande.
"Parter" Kund och SNPAC
"Portering" Förflyttning av ett telefonnummer eller en sammanhängande serie av telefonnummer.
"Porteringsavgift" Den avgift som Kund skall erlägga för varje åtgärd som resulterar i ett meddelande K3 enligt Svensk standard.
"Porteringsinformation" Meddelande avseende Portering som utväxlas mellan givande och mottagande teleoperatör.

"Prognos"

Av Kund kvartalsvis uppskattad porteringsvolym för efterföljande fyra kvartal.

"Referensdata"

Information för dirigering av  telemeddelanden.

"SNPAC"

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (556595-2925).

"Svensk standard"

ITS-standard SS 63 63 91 avseende nummerportabilitet.

"Tjänst"

Tjänst som SNPAC tillhandahåller Kund.

"Web-anslutning"

Anslutning till CRDB genom persondator eller arbetsstation över Internet.

"Årsavgift"

Den fasta avgift som Kund skall  erlägga för nyttjande av Tjänst.

3. Avtalstid

Detta Avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda Parter. Avtalet gäller därefter tills­vi­da­re med 90 dagars ömsesidig uppsägningstid. Utöver vad som anges i punkterna 4 och 9 nedan äger SNPAC dock inte säga upp Avtalet till upphörande under Avtalets första tolv månader.

 

Uppsägning skall i samtliga fall ske per brev eller e-post till SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB eller per brev eller e-post till den adress eller e-postadress som Kund angivit på beställningsblanketten eller i Kunds hos SNPAC registrerade kontaktuppgifter.

4. Förtida uppsägning

Part äger rätt att skriftligen säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om;

(i)                den andra Parten begår ett väsentligt avtals­brott och inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig anmaning därom, eller

(ii)               den andra Parten försätts i konkurs, upptar ac­kords­förhandling, träder i likvidation, under­låter att be­hörigen infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan an­tas ha kommit på obestånd.

 SNPAC äger rätt att säga upp Avtalet till följd av ändrade bestämmelser i lag, förordning eller föreskrift eller till följd av annat myndighetsbeslut, om ändringen eller beslutet förhindrar SNPAC att fortsätta tillhandahålla Tjänst. En sådan uppsägning får omedelbar verkan samtidigt som ändringen eller beslutet träder i kraft. SNPAC skall, så snart SNPAC får kännedom om ändringen eller beslutet, informera Kund därom. SNPAC äger vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kund ej längre uppfyller förutsättningarna i punkten 7 första stycket nedan eller om Kund anslutit utrustning, eller ej kopplat ur utrustning, i strid med Avtalet och ej vidtagit rättelse inom 14 dagar från anmodan därom.

5. Åtgärder vid avtalets upphörande

Vid Avtalets upphörande, oavsett anledning, skall Kund omgående till SNPAC återlämna all programvara och skriftlig dokumentation som SNPAC har tillhandahållit Kund under detta Avtal. Kund äger ej rätt att kopiera eller på annat sätt mångfaldiga sådan programvara eller dokumentation. I samband med återlämnandet skall Kund skriftligen bekräfta att all programvara och dokumentation har återlämnats till SNPAC. 

Vid Avtalets upphörande skall SNPAC återbetala den del av Årsavgiften som avser tiden efter Avtalets upphörande.

6. SNPACs åtagande

SNPAC skall tillhandahålla avtalad Tjänst i enlighet med detta Avtal. Tjänstens innehåll framgår av beställningsblanketten och tjänstebeskrivningen. Kund är medveten om att SNPACs tillhandahållande av Tjänst förutsätter att Kund utför de anslutningsåtgärder som föreskrivs i Tjänstebeskrivningen. SNPAC skall i rimlig utsträckning tillhandahålla Kund instruktioner för anslutning till Tjänst. Under förutsättning att Kund har utfört de anslutningsåtgärder som åvilar Kund skall SNPAC tillse att Etablerad anslutning föreligger senast tre månader efter avtalstecknandet. 

7. Kundens åtaganden 

Kund skall vara till Post- och Telestyrelsen anmäld teleoperatör och ha tillstånd enligt de lagar och författningar som Post- och Telestyrelsen kräver, eller bedriva annan telerelaterad verksamhet. Sådan skyldighet föreligger dock inte för Kund som tilldelats ansvar för särskilt viktiga samhällsfunktioner och som enligt lag, förordning eller föreskrift skall äga tillgång till Porteringsinformation eller Referensdata från CRDB. 

Kund skall tillse att Kund innehar samtliga övriga tillstånd som kan erfordras för SNPACs tillhandahållande och Kunds nyttjande av Tjänst. 

All utrustning som Kund utnyttjar för anslutning till eller användande av Tjänst skall uppfylla de krav och bestämmelser som anges i gällande Tjänstebeskrivning. Vid eventuella stör­ningar i Tjänst som förorsakas av Kunds utrustning skall Kund ome­del­bart koppla ur den störande ut­rustningen. 

Kund skall utse en teknisk kontaktperson som är ansvarig för kontakterna med SNPAC avseende Tjänst. Av Kund angiven teknisk kontaktperson skall ha kännedom om Svensk standard och i övrigt besitta erforderliga kunskaper för handhavandet av sådana kontakter. Kund skall även utse en eller två användare av Tjänst vilka skall genomgå av SNPAC anordnad utbildning. 

Kund skall förvara Behörighetsdata på betryggande sätt och oåtkomligt för obehöriga.

Kund som genomför Portering eller avser att genomföra Portering skall (på begäran av SNPAC) kvartalsvis till SNPAC lämna en Prognos avseende planerad porteringsvolym för att möjliggöra en korrekt dimensionering av systemresurser för CRDB. SNPAC skall behandla lämnade Prognoser strikt konfidentiellt. Prognos avseende förväntad porteringsvolym skall lämnas senast den 20 i den sista månaden i varje kalenderkvartal och skall avse de efterföljande fyra kvartalen. Prognos skall lämnas skriftligen.

8. Tillhandahållande av Porteringsinformation och Referensdata åt tredje man 

Kund äger tillhandahålla Porteringsinformation och Referensdata åt Närstående Bolag.

Kund äger tillhandahålla Porteringsinformation och Referensdata åt tredje man endast om Kund utför tjänster för Dirigering eller Portering åt sådan tredje man och tredje man har ingått avtal med SNPAC om nyttjande av Porteringsinformation och Referensdata.  

9. Behandling av personuppgifter 

Inom ramen för tillhandahållandet av Tjänst kommer Kund att överföra personuppgifter i form av personnummer och telefonnummer till SNPAC. Kund är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter och således ansvarig för att behandling av personuppgifterna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. SNPAC är personuppgiftsbiträde och SNPAC förbinder sig att enbart behandla personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänst i enlighet med Avtalet samt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och reglering utfärdad av Post- och Telestyrelsen (PTS). SNPAC ska radera erhållna personuppgifter när dessa inte längre behövs för tillhandahållande av Tjänst.  

SNPAC ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga i förhållande till föreliggande risker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, för att skydda de personuppgifter som SNPAC behandlar. Personuppgifterna ska behandlas med sekretess. SNPAC får inte överföra personuppgifter till tredje land.  

SNPAC förbinder sig att bistå Kund med att fullgöra Kunds skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning och att utan onödigt dröjsmål meddela Kund om personuppgiftsincident inträffat.

SNPAC ska tillåta de inspektioner och granskningar som gällande dataskyddslagstiftning eller myndighet enligt lag kan kräva avseende personuppgifterna. Om någon som personuppgifterna avser eller annan tredje part begär tillgång till personuppgifter från SNPAC, ska SNPAC hänvisa denne till Kund. 

10. Avgifter och betalningsvillkor

Vid Direktanslutning faktureras sjuttiofem (75) procent av Anslutningsavgift vid avtalstecknandet och resterande tjugofem (25) procent vid Etablerad anslutning. Vid Web-anslutning faktureras Anslutningsavgift vid leverans av Behörighetsdata.

 

Årsavgift och Porteringsavgift faktureras årsvis i förskott respektive månadsvis i efterskott. 

Kund skall erlägga betalning enligt de villkor och med de priser som anges i prislistan. Om inte annat särskilt anges skall betalning ske mot faktura senast 30 dagar efter fakturans ut­ställ­­nings­da­tum. Vid försenad betalning utgår dels dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från och med förfallodagen till och med den dag full be­tal­ning erlagts, dels lagstadgad på­min­nelseav­gift. Har Kund inte erlagt betalning senast den dag som angetts i skriftlig påminnelse, äger SNPAC rätt att avstänga Kund från nyttjande av Tjänster för inportering av nummer till dess att full betalning jämte ränta och påminnelseavgift erlagts. Sådan avstängning av inporteringstjänsten befriar inte Kund från skyldigheten (enligt lag) att utportera nummer på annan teleoperatörs begäran. Vid upprepade dröjsmål äger SNPAC rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 

SNPAC äger rätt att när som helst och med omedelbar verkan ändra de priser som anges i prislistan. Vid ändrade priser äger Kund rätt att säga upp Avtalet med tillämpning av 90 dagars uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall Kund erlägga betalning för Tjänst enligt de priser som gällde före prisändringen.

11. Ändring av tjänst 

SNPAC äger rätt att vidtaga åtgärder som påverkar Tjänst om de är påkallade av tekniska, underhålls­mässiga eller driftsmässiga skäl. SNPAC skall vidtaga sådan åtgärd skyndsamt och på ett sådant sätt att störningarna i Kunds verksamhet be­grän­sas. SNPAC äger även rätt att ändra Tjänst till följd av ändring i Svensk standard. SNPAC skall omgående informera Kund om eventuella ändringar i Svensk standard som påverkar Tjänst. 

12. Ansvarsbegränsning

SNPACs ansvar för skada som orsakas Kund är begränsat till två (2) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring per skada eller serie av relaterade skador. SNPAC är inte ersättningsskyldig för indirekt skada, följdskada eller tredjemansskada som drabbar Kund med mindre än att SNPAC förfarit grovt vårdslöst.

13. Force Majeure 

Part är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om anledningen till den bristande fullgörelsen är hänförlig till omständighet som stått utanför Parts kontroll och som Part inte kunnat räkna med vid Avtalets ingående. Sådan omständighet kan vara, eller vara resultat av brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, över­svämning, arbetskonflikt, hinder i den allmänna samfärdseln eller avbrott i tillgänglighet av elektricitet eller telenät. 

14. Immateriella rättigheter

SNPAC eller dess licensgivare har full ägande­rätt till samtliga immateriella rättig­heter i av SNPAC till­handahållen pro­gram­vara, dokumentation eller annan information. Programvara som upplåts till Kund får användas endast i samband med Kunds utnyttjande av Tjänst. Programvaran upp­låts icke-exklusivt och får i intet fall vidareupplåtas eller överlåtas av Kund till tredje man. Kund äger ej rätt att kopiera programvaran annat än för normala driftåtgärder. Kund äger inte rätt att använda SNPACs firma eller andra av SNPAC innehavda näringskännetecken utan SNPACs skriftliga medgivande i varje enskilt fall.

15. Överlåtelse

Kund äger ej rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan SNPACs skriftliga godkännande. Sådant godkännande skall ej oskäligen förvägras. 

16. Sekretess

Part förbinder sig att inte för tredje man obehörigen avslöja konfidentiell information som erhållits enligt detta Avtal. Med konfidentiell information förstås varje uppgift av teknisk, kommersiell, ekonomisk eller annan natur som inte är allmänt känd och inte kan komma till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i detta Avtal. Parts åtagande enligt denna punkt skall gälla under avtalstiden och tre år därefter. 

17. Ändring av allmänna villkor 

SNPAC äger rätt att ensidigt vidta ändringar i dessa allmänna villkor. En sådan ändring träder i kraft 90 dagar efter det att ändringen har meddelats Kund. 

18. Tvist

Detta Avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Denna punkt skall äga giltighet oberoende av om Avtalet i övrigt har upphört att gälla mellan Parterna. 

19. Meddelanden 

Samtliga meddelanden som Parterna sänder varandra i enlighet med detta Avtal skall vara skriftliga och skall sändas per brev eller e-post till av Parterna enligt punkten 3 angivna adresser. Adressändring skall meddelas Part enligt bestämmelserna i denna punkt. 

-----------------------

 

SNPAC 01-00067-G