Verksamhet

På uppdrag av PTS ansvarar SNPAC sedan september 2001 för drift, förvaltning samt vidareutveckling av den centrala referensdatabasen för nummerportabilitet i Sverige. Därutöver tillhandahåller SNPAC ett antal relaterade tjänster.

Verksamhetens syfte

 
Syftet med att SNPAC tillhandahåller en gemensam central referensdatabas för nummerportabilitet är att skapa förutsättningar för en effektiv dirigering av teletrafiken och därigenom möjliggöra ett effektiv nyttjande av det svenska telenätet genom att leverera och ge tillgång till referensdata med hög tillförlitlighet.

Kunder

Samtliga teleoperatörer och andra intressenter t.ex. nummerupplysningstjänster bereds tillgång till referensdata genom standardiserade gränssnitt på lika och konkurrensneutrala villkor. Även vissa andra intressenter som t.ex. PTS och andra myndigheter bereds tillgång till referensdata.

Debiteringsmodell

Den debiteringsmodell som utformats för utnyttjande av den centrala referensdatabasen bygger på en övergripande princip att de aktörer som får den största nyttan också skall bära en relativt sett större del av kostnaderna. Detta innebär att kostnaderna för etablering, drift och förvaltning av den centrala referensdatabasen i hög utsträckning täcks genom porteringsavgifter. Den aktör som väljer en tjänsteform som medger större behandlingsvolymer (Direktanslutning) bär högre fasta kostnader än den som endast nyttjar grundläggande funktionalitet genom en Web-anslutning, men erlägger lägre kostnader för de enskilda porteringar som genomförs.

Finansiella mål

SNPAC:s finansiella mål är att erhålla kostnadstäckning samt skälig avkastning på insatt kapital för ägarna. Eventuell vinst ett aktuellt år återbetalas normalt till kunderna genom retroaktiv prissänkning.