Verksamhet

Verksamhetens syfte

 
Syftet med att SNPAC AB tillhandahåller en gemensam central referensdatabas för nummerportabilitet är att:
  • skapa förutsättningar för en effektiv dirigering av teletrafiken och därigenom möjliggöra ett effektiv nyttjande av det svenska telenätet genom att leverera och ge tillgång till referensdata med hög tillförlitlighet.
  • erbjuda stöd för att införa en rationell och automatiserad porteringsprocess för telekomaktörer på den svenska marknaden.
  • erbjuda Kunder tillgång till den Centrala Databasen på lika och konkurrensneutrala villkor.

Anslutning till SNPAC

Samtliga teleoperatörer och kommersiella intressenter t.ex. nummerupplysningstjänster bereds tillgång till referensdata genom standardiserade gränssnitt på lika och konkurrensneutrala villkor.

Debiteringsmodell

Den debiteringsmodell som utformats för utnyttjande av den centrala referensdatabasen bygger på en övergripande princip att de aktörer som får den största nyttan också skall bära en relativt sett större del av kostnaderna. Detta innebär att kostnaderna för etablering, drift och förvaltning av den centrala referensdatabasen i hög utsträckning täcks genom porteringsavgifter:

  • Den som porterar nummer till eget nät får bära högre kostnader än den aktör som inte genomför egna porteringar.
  • Den aktör som väljer en tjänsteform som medger större behandlingsvolymer (Direktanslutning) bär högre fasta kostnader än den som endast nyttjar grundläggande funktionalitet genom en Web-anslutning men erlägger lägre kostnader för de enskilda porteringar som genomförs.

Ekonomisk inriktning för verksamheten

I de ekonomiska förutsättningar som formulerats för SNPAC AB har fastställts att verksamheten skall drivas kostnadseffektivt med ett minimum av fasta resurser. För att skapa en tydlig riskavgränsning skall produktionsrelaterad verksamhet genomföras med externa resurser som upphandlas på affärsmässiga grunder.

Samtliga tjänster och tekniska lösningar för den centrala referensdatabasen har upphandlats externt vilket innebär att SNPAC AB inte förvärvar någon teknisk infrastruktur. SNPAC AB har genom det avtal som tecknats dock tillförsäkrats äganderätten till den information som hanteras av den tekniska lösningen CRDB. Vidare har SNPAC tillförsäkrats nyttjanderätten till den utvecklade programvaran med tillhörande dokumentation.

Inriktningen för SNPAC AB är att göra ett 0-resultat efter det att delägarna i bolaget fått skälig utdelning på insatt kapital. Inkomsterna från försäljning av tjänster till kunder skall täcka SNPAC AB:s kostnader för drift, förvaltning och administration samt också täcka kostnader för genomförd projektering och upphandling av den centrala referensdatabasen CRDB.